سامانه رفتار شناسی مشتریان

سامانه رفتار شناسی مشتریان

سامانه رفتار شناسی مشتریان

 

برای تمامی سازمان‌ها ارتباط با مشتری و تحلیل رفتار مشتری یکی از مهمترین نیازمندی‌ها اصلی است. این سامانه با جمع‌آوری اطلاعات مشتریان بانک و دسته‌بندی آنها امکان تحلیل‌های متنوع از رفتارشناسی مشتریان را فراهم می‌نماید. این برخی از مهمترین ویژگی های سامانه رفتارشناسی مشتریان عبارتند از:

  • ابزاری جهت شناسایی مشتریان و ایجاد وفاداری در مشتریان
  • تحلیل میانگین منابع موثر بانک/ ادارات امور/شعب بر مبنای رفتار مشتریان به تفکیک منابع ارزان وگران قیمت، نوع حساب، نوع مشتری
  • تحلیل ریزش و خیزش مشتریان در سطح بانک/ ادارات امور/شعب با استفاده از الگوریتم RFM
  • تحلیل مشتریان فرین و زیرین در سطح بانک/ ادارات امور/شعب با استفاده از الگوریتم RFM
  • تحلیل و شناسایی:
  • مشتریان با ارزش سپرده
  • مشتریان با ارزش تسهیلات
  • مشتریان بالقوه با ارزش
  • مشتریان با ارزش تعهدات
  • مشتریان با ارزش بانکداری الکترونیک