فریبرز کمالی تبریزی

مدیران

فریبرز کمالی تبریزی

فریبرز کمالی تبریزی

فریبرز کمالی تبریزی

عضو هیأت مدیره

 

سوابق تحصیلی

- کارشناسی ارشد - رشته مدیریت دولتی

- کارشناسی - مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت

 

سوابق اجرایی

- مشاور مدیرعامل و سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات - شرکت پتروشیمی جم

- مشاور مدیرعامل در نگهداری و تعمیرات - شرکت پتروشیمی آبادان

- مشاور فناوری اطلاعات - شرکت نفت ستاره خلیج فارس

- مشاور مدیرعامل در فناوری اطلاعات - شرکت انرژی سپهر