تغییرات هیئت مدیره ایران ارقام

اخبار و مقالات

تغییرات هیئت مدیره ایران ارقام

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 10101380313 – شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 10103273466- شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 10103273470- شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 10103679165 – شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی 10102360780 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) مورخ 1398/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

 

شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی 10101380313 – شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی 10103273466- شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی 10103273470- شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی 10103679165 – شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران به شناسه ملی 10102360780 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

 

نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید