ایران ارقام به هر سهم ۳۰ ریال سود داد

اخبار و مقالات

ایران ارقام به هر سهم ۳۰ ریال سود داد

در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال۹۶ ایران ارقام به هر سهم ۳۰ ریال سود داد

 شرکت ایران ارقام که با نماد «مرقام» و با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریالی در بازار سهام حضور دارد در حالی برای دوره ۶  ماه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ «سود (زیان) خالص هر سهم را ۳۰ ریال اعلام کرده است که این شرکت در دوره مشابه در سال ۹۵ به ازای هر سهم ۲۶ ریال زیان در صورت های مالی ثبت کرده بود.

افزایش ۷.۱۲۳ درصدی «سود (زیان) عملیاتی»

بر اساس شفاف‌سازی "مرقام" «درآمدهای عملیاتی» این شرکت بر اساس صورت سود و زیان در دوره یادشده معادل ۵۴.۶۷۶ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در ۶ ماه منتهی به ۳۰ اسفند سال ۹۵ افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین «سود (زیان) عملیاتی» شرکت ایران ارقام در  ۶ماه منتهی به ۲۹ اسفند سال ۹۶ برابر با ۴۲.۱۰۹ میلیون ریال درج‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته افزایش ۷.۱۲۳ درصدی را ثبت کرده است.

افزایش ۵۴ درصدی «سود (زیان) ناخالص»

بر اساس این گزارش،  «سود (زیان) ناخالص» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال جاری معادل ۱۲.۰۵۶ میلیون ریال اعلام‌ شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۵۴ درصدی همراه شده است. درحالی‌که «سود (زیان) خالص» شرکت ایران ارقام در دوره یادشده معادل ۱۵.۰۲۰ میلیون ریال اعلام‌ شده است در حالی که در دوره مشابه در سال گذشته معادل (۱۲.۹۰۹) میلیون ریال ثبت شده است.

اطلاعات صورت سود و زیان "مرقام"

افزون بر این،  « سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته» شرکت ایران ارقام بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در دوره یادشده معادل (۱۳۱.۳۵۱) میلیون ریال درج شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۴۳۲ درصدی را تجربه کرده است. همچنین "«سود (زیان) انباشته‌ پایان‌ دوره» در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل (۱۱۷.۰۸۲) میلیون ریال اعلام‌شده که به نسبت دوره مشابه در سال گذشته با افزایش ۲۱۲ درصدی همراه بوده است.

افزون بر این بر اساس شفاف سازی شرکت ایران ارقام «سود قابل تخصیص» این شرکت بر اساس صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای حسابرسی نشده در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل (۱۱۶.۳۳۱) میلیون ریال اعلام شده که به نسبت دوره مشابه در سال ۹۵ افزایش ۲۱۰ درصدی را تجربه کرده است.

افزایش ۵۶ درصدی موجودی نقد

همچنین بر اساس اطلاعات میان‌دوره‌ای ترازنامه شرکت ایران ارقام با نماد "مرقام" که با سرمایه ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در بازار سهام فعال است.  «موجودی نقد» را بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده میان‌ دوره‌ای در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ به میزان ۷۴.۶۲۸ میلیون ریال اعلام کرده که این رقم به نسبت۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ با افزایش ۵۶درصدی مواجه شده است.

افزون بر این، بر اساس صورت‌های مالی "مرقام" «جمع دارایی‌های جاری» این شرکت در دوره مذکور معادل ۱.۳۳۰.۹۶۹میلیون ریال است که به نسبت به ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶ با افزایش ۵ درصدی همراه بوده است.

دارایی‌های نامشهود و مشهود

صورت‌های مالی این شرکت بیانگر این است که «دارایی‌های نامشهود» در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۳.۸۱۹میلیون ریال است که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال ۹۶با کاهش ۲۶ درصدی مواجه شده است. همچنین «دارایی‌های ثابت مشهود» با افزایش ۲۸ درصدی به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ در این دوره به ۱۵۸.۱۶۱ میلیون ریال رسیده است.

بر اساس این گزارش،  «جمع دارایی‌های» شرکت ایران ارقام در دوره مذکور برابر با ۱.۵۰۳.۴۸۲ میلیون ریال که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۵ درصدی مواجه شده است.

بدهی‌ها

بر اساس اطلاعات درج‌شده در صورت‌های مالی ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ «جمع بدهی‌های جاری» این شرکت معادل ۹۵۰.۸۱۵ میلیون ریال است که با افزایش ۶ درصدی نسبت به دوره پیشین همراه بوده است.  

همچنین «جمع بدهی های» این شرکت به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۵ درصدی در۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶ به ۱.۰۷۴.۳۷۴ میلیون ریال رسید.

سرمایه شرکت

افزون بر این، در این دوره مالی سرمایه شرکت ایران ارقام بدون تغییر برابر ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در این صورت مالی ثبت‌ شده است.

افزون بر این،  «اندوخته قانونی» این شرکت در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ با افزایش ۲ درصدی به نسبت ۱۲ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ معادل ۴۶.۱۱۴ میلیون ریال در اطلاعات مالی این شرکت موجود است.

بر اساس این گزارش،  «جمع حقوق صاحبان سهام» "مرقام"در ۶ ماه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۹۶ معادل ۴۲۹.۱۰۸ میلیون ریال است که به نسبت ۱۲ ماه منتهی به ۳۱ شهریورماه سال ۹۶ با افزایش ۴ درصدی همراه شده است.

 
نظرات کاربران

شما هم می توانید در مورد این خبر نظر بدهید

افزودن نظر جدید